Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
146 postów 2421 komentarzy

Chwila Prawdy i Sumienia

Alfax - ⭐ Refleksje i własne niezależne poglądy. ● NIE KAŻDY NIEWIDOMY JEST ŚLEPY tak jak NIE KAŻDY WIDOMY JEST WIDZĄCYM PRAWDĘ ● Tematy dotyczące nas ludzi a także wszechświata. ⭐◇⭐ Każdy ma prawo krytykować, oby to była krytyka merytor

Co jest prawdą ? Co to jest prawda ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czas relatywizmu ?, czy czas prawdy ? Czy czas kłamstwa jako prawdy ? !

 

 

Czy ...

 Prawda to autentyczność, ważność i poprawność ?. Przymiotnik „prawda” przypisuje się przede wszystkim wierzeniom, stwierdzeniom i teoriom. Pod tym względem można ją porównać z kimś, kto celowo mówi nieprawdę, a tym samym kłamie. 

Jednak prawdę można również przypisać stosunkowi do życia, etyki czy ustroju politycznego. W ten sposób prawda jest faktem z filozofii życia.

 Co dokładnie oznacza, to kwestia debaty, która sięga daleko w przeszłość. Kwestia natury prawdy jest ważna, ponieważ człowiek woli wierzyć w to, co jest prawdziwe [ a co jest prawdziwe ? ] 

I wydaje się spontanicznie niezdolny do poznania, co jest prawdą, a co nie. Wyraża się to na przykład w fakcie, że ludzie mogą bronić przeciwstawnych opinii, przy czym wszystkie te opinie mają być prawdziwe. W nauce i technologii kwestia prawdy została rozwiązana metodologicznie.

Prawdy mogą mieć ograniczoną ważność, w zależności od układu odniesienia: stwierdzenie 1 + 1 to 2 jest ważne dla liczb z systemu dziesiętnego, ale nie dla liczb binarnych. W ten sam sposób prawda może być zależna od osoby: stwierdzenie, że coś jest smaczne, coś jest piękne, coś jest dobre itd, odnosi się do jednej osoby, ale nie do drugiej.

W przeciwieństwie do relatywizmu czy kontekstualizmu, który stwierdza, że ​​prawda zależy od kontekstu, istnieją także poglądy uniwersalistyczne, dzięki którym można np. Dążyć do nadrzędnej prawdy, która ma zastosowanie w każdych okolicznościach i które pozornie są sprzeczne prawdy (lub aksjomaty) na wyższym poziomie które mogą się pogodzić.

Pojęcia.

Prawda analityczna to stwierdzenie, którego wartość zależy od znaczenia samego stwierdzenia. Przykład: wszyscy kawalerowie są stanu wolnego. To stwierdzenie jest prawdziwe ze względu na znaczenie słowa kawaler. W końcu singiel oznacza niezamężnego mężczyznę. W języku, w którym osoba samotna oznaczałaby coś innego niż stanu wolnego, to stwierdzenie nie zawsze byłoby prawdziwe.

Natomiast prawdy syntetyczne, jak w zdaniu: Wszyscy kawalerowie są szczęśliwi. W przypadku prawd syntetycznych wartość prawdy nie jest określana przez samo stwierdzenie i jego znaczenie, ale przez coś poza nim. Często to rzeczywistość decyduje o tym, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy nie. Wszyscy kawalerowie są szczęśliwi, to prawda, kiedy wszyscy prawdziwi kawalerowie na świecie są szczęśliwi. Ale ilu jest tak naprawdę szczęśliwych tak w rzeczywistości ?. 

Niezbędne prawdy to te stwierdzenia, które są prawdziwe w każdym przypadku.

Są to stwierdzenia, w przypadku których zaprzeczenie doprowadziłoby do logicznej sprzeczności, na przykład: Wszystkie koła są okrągłe. Gdyby obiekt nie był okrągły, nie byłby to okrąg (kołem).

Ponadto istnieją prawdy przygodne, które nie są prawdziwe we wszystkich możliwych przypadkach, ale w niektórych są prawdziwe. Są to więc stwierdzenia, których zaprzeczenie niekoniecznie prowadzi do logicznej sprzeczności. Przykład: liczba planet wynosi osiem. Filozofia. Starożytność i średniowiecze.

Pytanie, co jest prawdą, jest klasycznym pytaniem w filozofii.W filozofii zachodniej pierwsze próby analizy pojęcia prawdy znajdują się już w filozofii starożytnej. Według Platona (427–347 pne) prawda ma związek z ideami. Dla Platona prawda nie mogła mieć nic wspólnego z rzeczywistym światem, jaki widzi człowiek, ponieważ ciągle się zmieniał i przemijał, podczas gdy prawda musiała być czymś stabilnym i wiecznym. Dlatego centralny jest kontrast między prawdą a pozorem.

Arystoteles (384-322 pne), uczeń Platona, sformułował klasyczną definicję prawdy: Prawda to powiedzieć o czymś, co jest, i o czymś, co tak nie jest. że tak nie jest. Jest to pierwsze sformułowanie teorii korespondencji, która pozostała bardzo dominująca w całej historii filozofii. Na przykład w filozofii średniowiecznej prawdę definiowano jako zgodność między rozumem (wiedzą) a faktami (rzeczywistością) (adaequatio rei et intellectus). 

 Współczesna filozofia.

 Jednak teoria ta została zakwestionowana w ramach filozofii nowożytnej i współczesnej. Immanuel Kant (1724-1804) odnosił pojęcie prawdy do swojego rozumienia a priori (z góry), a więc miał na myśli pojęcia, których znaczenie jest od razu jasne. Pojęcia te są całkowicie niezależne od osobistego doświadczenia, ponieważ rzeczy doświadczenia nie są bezpośrednio osiągalne przez rozum, tak jak rzeczy rozumowe: potrzebują one pośrednictwa doświadczenia (patrz dalej rozróżnienie między intelectus ectypus a intelectus). archetypus). Kant zauważył, że nie może istnieć żadne ogólne kryterium prawdy poza prawdziwością lub fałszem rzeczywistych stwierdzeń orzeczników. Ogólne kryterium, które mówi coś o prawdzie poza zdaniami predykatów, powinno mówić coś o wiedzy, jednocześnie abstrahując od jej konkretnych obiektów. Ale kiedy wszystkie przedmioty są abstrakcyjne, wtedy wiedza już nie istnieje, ponieważ wiedza jest właśnie wiedzą o przedmiotach. Ta wiedza istnieje w postaci predykatów. 

Inni współcześni filozofowie, tacy jak Baruch Spinoza i G.W.F. Hegel sprzeciwiał się teorii korespondencji, teorii koherencji: coś jest prawdą, jeśli jest spójne ze zbiorem lub systemem innych stwierdzeń. Znane powiedzenie Hegla to: ● Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, es in Wahrheit ist; i tutaj są najlepsze naturalne, Wirkliches, Subjekt oder Sichselbstwerden zu sein. (Phänomenologie des Geistes).●

Ponadto istnieje teoria prawdy zawarta w René Descartes (1596-1650). Zdanie jest prawdziwe, jeśli odpowiada jasnemu orzeczeniu. Teoria ta znajduje również odzwierciedlenie w Franz Brentano (1838-1917) i Edmund Husserl (1859-1938).

Filozofia współczesna.

We współczesnej filozofii teorie prawdy uległy jeszcze większej fragmentacji. W ten sposób na początku XX wieku pragmatyczna teoria prawdy powstała u takich autorów jak Charles Sanders Peirce, William James i John Dewey. Zgodnie z pragmatyzmem, prawda jest pożyteczna i pożyteczna, co działa. Chociaż Peirce jest postrzegany jako twórca pragmatyzmu, on sam miał inną teorię prawdy: gdzie dla niego jest ta, na którą społeczność naukowców ostatecznie się zgodzi. Niemniej jednak pragmatyczna teoria Jamesa miała później szczególny wpływ, na przykład w przypadku Richarda Rorty'ego.

Jednak teoria korespondencji miała również zwolenników, w tym młodego Ludwiga Wittgensteina i Bertranda Russella. W swoim Tractatus Logico-Philosophicus (1922) Wittgenstein stwierdził, że stwierdzenie jest prawdziwe, jeśli prawidłowo przedstawia rzeczywistość. W końcu, zdaniem Wittgensteina, słowa nabierają znaczenia, ponieważ reprezentują określone stany rzeczy na świecie (obrazkowa teoria znaczenia).

 Istnieje również zgodna teoria prawdy Jürgena Habermasa i Karla-Otto Apela. Stwierdza, że ​​stwierdzenie jest prawdziwe, jeśli nieskończenie duża liczba ludzi, którzy mają wszystkie pożądane środki komunikacji, poparłaby to stwierdzenie. Wreszcie istnieje teoria wydajności Petera Fredericka Strawsona (1919-2006). Według niego słowo prawda w zdaniu pełni funkcję jego podkreślenia.

 Religijna prawda. 

 W religii prawda ma przede wszystkim znaczenie transcendentne. Ponieważ religia opiera się na objawieniach dokonywanych przez nieempirycznie lub czysto racjonalnie dające się udowodnić osobowości lub (Boga, bogów, duchów, aniołów itd.), 

 Pojęcie prawdy jest również ściśle powiązane z takimi objawieniami nadprzyrodzonymi. Prawdę można zatem rozumieć jako nadnaturalistyczną (metafizyczną) determinację dotyczącą wyższego świata w samym sobie lub związku wyższego świata ze światem przyrody. 

 Często dotyczy to również stwierdzeń dotyczących ważności i autentyczności. Spostrzeżenia na ten temat są bardzo zróżnicowane w różnych religiach i w ich obrębie. Wgląd w metafizyczną prawdę lub "prawdę" można uzyskać poprzez medytację, modlitwę, studiowanie świętych pism, przestrzeganie doktryn lub zakazów, rytuały, komunię i tym podobne. Science. Chociaż w nauce poza matematyką zawsze istnieją granice ograniczonego postrzegania, a prawda absolutna jest trudna do znalezienia, istnieją przesłanki wskazujące na to, co jest prawdą lub co można na razie przyjąć za prawdę. Paradygmat koncepcji odnosi się do tego.

Możliwym wskazaniem jest prostota, najprostsze wyjaśnienie jest uważane za prawidłowe.

Na przykład ruchy w Układzie Słonecznym można wyjaśnić matematycznie przy założeniu, że Ziemia znajduje się w centrum. Jednak daje to znacznie bardziej złożone formuły niż zakładanie, że słońce znajduje się w środku, więc drugie zdanie jest prawdziwe.

Można to również postrzegać jako przejaw piękna. Ładne rozwiązanie jest postrzegane jako wskazanie poprawności, jest zbyt dobre, aby było nieprawdziwe. W astronomii ten problem nie istnieje: fazy Wenus są w konflikcie z Ziemią w centrum, ale nie ze Słońcem. W matematyce absolutną prawdę można osiągnąć poprzez udowodnienie twierdzeń. Na przykład system liczbowy ▪ 1 + 2 = 3 ▪ daje absolutne prawdy, znane z percepcji zmysłowej. Nawiasem mówiąc, twierdzenie o absolutnej prawdzie nie zaprzecza sobie. 

Nauka nie zawsze dąży do prawdy, ale czesto do jej poznania. Nauka tworzy abstrakcyjne modele, które najlepiej opisują i przewidują lokalne zachowania, a nie wyjaśniają je. W ten sposób działające urządzenie, konstrukcja i tak dalej mogą być postrzegane jako prawda. Telefon komórkowy działa dzięki prawom Maxwella i fizyce ciała stałego - opartym na praktycznym dowodzie prawdy.

 Aspekty psychologiczne 

 Wykrywaczy kłamstw można użyć do zbadania, czy ktoś kłamie, zakładając, że kłamstwo powoduje taki stres, że przyspiesza tętno i zwiększa się potliwość. Nie jest to wodoszczelne, ponieważ podczas przesłuchania mogą istnieć inne powody do podniecenia, a z drugiej strony kłamstwo nie powoduje u wielu ludzi wymiernego stresu.

Psychologia behawioralna zidentyfikowała wiele cech, na podstawie których można stwierdzić, czy rozmówca kłamie. Oznaki kłamstwa to rozszerzone źrenice, ruchy rąk w kierunku twarzy, zwłaszcza ust oraz ogólna nerwowość. Co więcej, kiedy ktoś kłamie, głos się zmienia. Struny głosowe napinają się, głos staje się wyższy i poddawany wyższemu ciśnieniu. Można to również określić za pomocą sprzętu pomiarowego. Ale znowu ktoś może być zdenerwowany z innego powodu lub że ktoś jest tak wyszkolonym kłamcą, że nie ma nic do zmierzenia.

Najwyraźniej ludzie pilnie potrzebują odróżnienia prawdy od fałszu, a rozwiązanie problemu nie zostało jeszcze znalezione.

Dlatego większość społeczeństw uważa że należy karać za kłamstwo. Dzieci są zwykle traktowane surowo, jeśli nie mówią prawdy. To właśnie wynikający z tego strach przed karą stanowi podstawę działania wykrywaczy kłamstw, które przecież nie robią nic poza pomiarem stresu.

 Kryterium autorytetu. Kryterium powiernicze

 Zdaniem Arystotelesa opinie ekspertów lub większości można już uznać za autorytatywną prawdę. Żądanie, aby egzamin z krytyki filozoficznej nadal musiał zostać zaliczony, nie zawsze miało taką samą wagę. Taka władza w historii wielokrotnie tłumiła nowe idee.Tam, gdzie autorytet został podważony przez kontrargumenty, prawdy ! To nie zawsze można było łatwo pozbyć się chronionego przez instytucje gloszonego jako prawde, klamstwa. 

 Władza stała się wtedy cenzorem, przeciwnikiem prawdy, dzielącym, przez co poglądy na temat prawdziwości czegoś uległy fragmentacji. Bitwa o prawdę, była często ze strony wladzy narzucana siłą i często kosztem autorytetu wiedzy naukowej. 

 Kiedy Kopernik swym dziełem De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) w 1543 r. Poruszył świat zachodni, gdy okazało się, że Ziemia nie może być nadal wyznaczonym przez Boga centrum wszechświata (rewolucja kopernikańska), jego praca została umieszczona w zakazanych dziełach przez Inkwizycję. Galileo Galilei został również zmuszony do porzucenia swoich odkryć naukowych w 1633 roku, kiedy okazały się one sprzeczne z autorytatywnym światopoglądem ich "prawdy".

 Znana jest również walka z teorią ewolucji Karola Darwina, która natychmiast wywołała zaciekłą debatę publiczną, taką jak wkrótce rozegrana debata między Richardem Owenem i Thomasem Huxleyem, ta wojna o prawdę naukową vs prawdzie religijnej przecież trwa do dziś. Jest po dzień dzisiejszy kwestionowana przez grupy kreacjonistyczne na podstawie autorytetu religijnego i licznej rzeszy zwolenników prawdy religijnej.

Nadrzędna prawda.

 Prawda, która godzi inne pozornie sprzeczne prawdy na wyższym poziomie, jest prawdą nadrzędną. Twierdzenia można udowodnić, a mimo to tworzyć sprzeczne aksjomaty, które można pogodzić ze sobą jedynie przy największym wysiłku, aby uzyskać wszechstronne spojrzenie. Na przykład specjalna teoria względności Einsteina rozpoczęła się od pozornej sprzeczności między stałą prędkością światła a jednakową ważnością praw przyrody dla każdego obserwatora.

 Jednak taka nadrzędna prawda nie zawsze ma zastosowanie, częściowo dlatego, że istnieją pozorne sprzeczności, których żadna nauka nie może rozwiązać (na przykład między mechaniką kwantową a grawitacją), częściowo dlatego, że taka nadrzędna prawda na codziennym poziomie nie zawsze jest jest postrzegana jako równie istotny faktor. W nauce istnieje również teoria wszystkiego, co łączyłoby wszystkie podstawowe teorie fizyczne. 

Różne obszary znaczeniowe słowa prawda mogą się łatwo przenikać. Zajmowanie się pojęciem prawdy na poziomie praktycznym ma oczywiście znaczenie polityczne. Wszystko to jest dobrze wyrażone w literaturze. 

 

 Literatura. 

 Prawda zajmuje centralne miejsce w dobrze znanej pracy George'a Orwella z 1984 roku. Miniprawa (oznacza w tłumaczeniu) w tej historii Ministerstwo Prawdy. W tej służbie okładka słowa prawda była dokładnym przeciwieństwem tego, co większość ludzi przez nią rozumie. Zwykle główny bohater zwraca uwagę, że kłamstwo staje się prawdą. Przeszłość została zniszczona, zniszczenie zostało zapomniane, kłamstwo stało się prawdą. 

 Polityka.

 Wydaje się, że pojęcie prawdy ma dla użytku polityków znaczenie polityczne, oprócz znaczenia filozoficznego i praktycznego. 

A to wykracza poza filozofię, ponieważ ma znaczenie propagandowe ! 

 W tym kontekście PRAWDA była również nazwą dziennika w ZSRR, oraz jej siostrzane dzienniki w innych krajach miały także gazety o takich nazwach,jak gazeta Prawda w Rosji.

 W Meksyku firma napojowa Coca Cola została kiedyś zmuszona do zmiany sloganu reklamowego Es la verdad (To prawda) na Iskrę życia. Powodem było to, że Meksykanie zareagowali z obrzydzeniem na koncepcję prawdy, która nabrała całkowicie zdegenerowanego znaczenia dzięki latom skorumpowanych rządów w Meksyku rządzącej tam partii.

I taki stan faktyczny  "prawdę" zgotowali nam ludzie tworzący w Polsce po 1989 roku partie polityczne i politycy rządzący od 30 lat Polską .

Wymazali z pamięci Polskę Ludową z jej osiągnięciami jak odbudowa ze zgliszcz wojennych kraju i likwidację analfabetyzmu, elektryfikację polskiej wsi, zbudowanie od podstaw ogromnego przemysłu i dostęp dla wszystkich do opieki zdrowotnej i szkół wyższych. Obecne zakłamanie i milczenie o ogromnym wkładzie w wyzwolenie Polski z pod okupacji niemieckiej  przez  I i II Polską Armię uformowaną w ZSRR, wmawianie "prawdy" przez polityków jedynej opcji i ich media milionom Polaków że po 1945 roku Polacy żyli w okupowanym kraju co jest w całości ewidentnym klamstwem. 

Zakłamanie w 3 RP ogarnęło różne kręgi i dziś te  kłamstwa są wpisane do podręczników szkolnych, (historii) stały się dlamilionów przez polityków głoszone kłamstwa niestety - "prawdą" .  

A taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca w kraju aspirującym do miana Demokratycznego Państwa Prawa, to co się w Polsce od ponad 30 lat dzieje ma znamiona totalitaryzmu.

Dziś dla potrzeb politycznych celów, jawne kłamstwo stało się fałszywą prawdą !. 

 

 

KOMENTARZE

 • To nie tak
  "Prawdy mogą mieć ograniczoną ważność, w zależności od układu odniesienia: stwierdzenie 1 + 1 to 2 jest ważne dla liczb z systemu dziesiętnego, ale nie dla liczb binarnych. "

  Dwa zapisuje się binarnie "10", i dalej jeden plus jeden równa się dwa (1+1=10)
 • @Pedant 22:08:14
  Tak w układzie

  Decimal 1+1=2
  Binary = 10
  Hexadecimal = 2
  Octal = 2

  Bo w matematyce znaczenie prawdy nie jest filozoficzne tylko wymiarowe.

  Salution ☺✔
 • ⚄⚄⚄⚄⚄
  Interesujące i obszerne podejście do tematu (prawdy).

  Salution ✔
 • Szanowny Panie,
  Szanowny Panie,

  Bardzo ciekawy artykuł - przeczytałem z wielkim zainteresowaniem - dał mi też wiele do myślenia...
  Co prawda - ja nieco inaczej podchodzę do wielu spraw - być może z uwagi na moje doświadczenia, przeszłość...
  Jestem też z powołania lekarzem - i czasem podchodzę do spraw bardzo empirycznie - a czasem bujam w obłokach filozofii.

  Cieszę się jednak, że możemy myślowo dyskutować na temat prawdy.

  Uszanowanie
 • Veritas odium parit- prawda budzi nienawiść - Tys prowda
  Juz starożytni górale podzielili prawdę na 3 kategorie:

  (1) świynto prowda
  (2) tys prowda
  (3) i gówno prowda

  Bo istnieją prawdy uświęcone , domiemane i odrzucone.

  Współczesna kultura zachodnia stosuje wszystkie trzy kategorie na raz.
  I to jest święta prawda.

  Przykłady można mnożyć bo jest ich bez liku:

  - USA na ten przyklad to hegemon świata (1)
  - USA wprowadza demokrację do wszystkich krajów świata (2)
  - Symbolem USA jest gołąbek pokoju (3)

  Pozostaje jeszcze tylko zdefiniowac pojęcia: 'hegemonii, demokracji i symbolu i juz będziemy prawie blisko prawdy:

  - hegemon - to taki polityczny termin co okresla wodzireja (1)
  - demokracja - to marzenie tłumów, którym sie marzy Hameryka (2)
  - gołąbek pokoju - to wcale nie to samo co po rosyjsku 'burewiesnik' (zwiastun burzy) a po polsku 'amerykańska baza militarna (3)

  I jak juz uzgodnimy wszystkie pojęcia i definicje i napiszemy parę traktatow naukowych oraz wyuczymy narody jak traktowac i szanować prawde jednostronną, dwustronną i wielostronną - to być może
  będziemy blisko ...nirwany i samouwielbienia . (nie mylić z kolejna awanturą o to, kto ma rację a komu trzeba dac po pysku.)

  Bo nie prawda jest problemem - tylko jej interpretacja.
  I podobno fakty nie istnieja. Istnieje interpretacja faktow.
  A do prawdy ciale daleko.

  No i zaczynamy znów uczoną dyskusje da capo al fine:
  Prawdą jest to, co nam zrobili Rosjanie 17 września 1939 roku i gówno prawda, ze nam pomogli odbudować kraj po wojnie.

  I nie ma prawdziwie naukowej dyskusji bez omówienia przykładów z życia.
 • @Ryszard Opara 02:06:01
  Szanowny Panie Ryszardzie.

  Dziękuję za zainteresowanie tematem.
  W dzisiejszym czasie można śmiało powiedzieć że prawda jest wręcz na wagę złota. I to na wielu płaszczyznach.

  Pozdrawiam serdecznie.
 • @Tiamat 03:57:41
  Tak jak Szsnowna Pami to tu nakreśliła, niestety w obecnych czasach niektórzy interpretują fakty.
  Czarne czynią białym i żyją szczęśliwi w zakłamanej rzeczywistości.

  Problem jest w tym że nie wstydzą się tego co czynią i narzucają swoją
  "prawdę" przemocą innym.

  Pozdrawiam :)
 • @Leonardo da Vinci 23:19:33
  W układach scalonych, w elektronice zero - jedynkowe stany to najczystsze formy prawdy lub nie prawdy.

  Pozdrawiam.
 • @Pedant 22:08:14
  " Prawdy mogą mieć ograniczoną ważność, w zależności od układu odniesienia"

  i nie tylko.
  Relatywnie podchodząc do teorii czasu i prędkości światła, mamy doczynienia z zależnością obserwowanego czasu przez obserwatora w miejscu jego w danym momencie odniesienia. .

  Pozdrawiam
 • @Alfax -
  Dobrze, że temat "prawdy" wraca na salony.

  Lubię myśleć o prawdzie

  Z wiekiem jednak dochodzę do wniosku, że PRAWDA jest owocem odkrywania tego, że coś jest NIEPRAWDĄ.

  Nasz umysł umie określić, "to nie jest prawdą".

  Przeciwne twierdzenie jest już...raczej decyzją lub wiarą "to jest prawda".

  W modelach naukowych, np. matematycznych, "prawda" jest technologią wyciągania wniosków.

  W życiu organicznym sprawa jest bardziej złożona.

  Szczególnie w sytuacji, gdy tezy prawdy dotyczą osoby, która prawdę odkrywa.

  I podejmuje decyzje, ze jej nie dotyczą wszystkie konsekwencje.

  Tworzone są wyjątki usprawiedliwiane "miłościa".

  Do siebie...
  do narodu
  do kościoła
  do Boga


  Co zostaje z prawdy?

  To, co w jednym z powyższych komentarzy napisano

  Gówno prawda...

  Zabijana świadomość coraz ciszej sygnalizuje kierunek ...ku prawdzie.
  Coraz głośniejsze kłamstwa innych ludzi zagłuszają ten cichy głos Świadomości Wszystkości.

  Bo prawda, to zbyt często , kłamstwo o sobie samym...

  Chcemy, aby "coś" było "prawdą"
  Ubieramy "coś" w symbolikę "prawdy".
  Powtarzamy za innymi "umundurowane prawdy".
  Pewnie są w nich cząstki prawdy.
  Ale jest też CAŁE nasze CHCENIE.
 • @Alfax 05:04:43
  Już to pisałem w dyskusji z Pedantem, a wcześniej - prawda jest określona jako "zamierzenie Stwórcy (twórcy) zawarte w bycie", co jest określone jako cel cywilizacyjny, czyli jedna z istotności systemu filozoficznego w zasadzie tożsamego z cywilizacją.

  W zasadzie to ujęcie jest zgodne z pańskimi wywodami tu przedstawionymi. Tyle, że kiepsko się to czyta, bo stosuje Pan "naukowe" podejście w którym więcej jest dywagacji tyczących słów ludzi niż faktycznego omawiania tematu.
  Ta maniera prowadzi do tego, że nikt nic nie rozumie, bo nie wiadomo, kto ma rację "Wittenstein, czy Baruch, a może Pizdek z Nowej Góry"?

  Tekst za długi - im dłuższe są dywagacje - tym mniej w nich prawdy.
 • Alfax
  1. "I taki stan faktyczny "prawdę" zgotowali nam ludzie tworzący w Polsce po 1989 roku partie polityczne i politycy rządzący od 30 lat Polską ."

  2. "Prawda jest na wagę złota".
  Obie uwagi bardzo cenne.

  Przyklad 1
  - Wałęsa byl szefem Solidarnosci (świeta prawda)
  - Wałęsa zwalczał komunizm (tez prawda)
  - A po zwalczeniu komunizmu nastąpiła epoka wiedzy, miłości bliźniego i powszechnego dobrobytu w Polsce (gówno prawda)

  Dlaczego?
  Bo PRAWDA jest na wage złota.

  Nieprawda tez. Nieprawdabywa nawet droższa:
  Solidarność nigdy sie nie wyliczyła z milionow srebrnikow, które otrzymała od zachodniego podatnika.

  Wniosek:
  Jesli sie komuś wydaje, ze prawda dużo kosztuje - niech sprobuje siać nieprawdę.

  Julian Assange jest katowany przez zachodni system sprawiedliwości.
  Wałęsa dostal Nagrode Nobla.

  Zagubilismy kompas wartościowania pojęć i koncepcji.
 • Istotę prawdy i kłamstwa rozpatrujmy
  na styku relacji międzyludzkich - bo inaczej tylko gmatwamy zagadnienie.
  Otóż:
  ===================================
  tak, tak - nie, nie - a reszta od Złego pochodzi. Od Złego!
  ===================================
  Od Złego pochodzi - włącznie z tymi - co to ich ojcem jest diabeł - a kłamstwo jest ich - być albo nie być.
  Kłamstwo tak naprawdę - to jest rzeczywistość podstawiona. To jest taka samowolka w sensie budowy domu bez pozwolenia - na boskiej działce.
  Wniosek?
  "Po owocach ich poznacie!"
  Na koniec - Ziemia to tygiel - gdzie dusze ludzkie podlegają obróbce - bo tylko bez domieszki ciemnej energii - mogą osiąść na stałe w Niebie - czyli świecie niematerialnym - tym właściwym świecie. Dlatego:
  prawda - to jasna energia a kłamstwo - to ciemna energia - która jest emanacją obecności na Ziemi także - dzieci diabła.
 • @Tiamat 09:13:18
  --------------
  "Zagubilismy kompas wartościowania pojęć i koncepcji."
  --------------
  Zafundowano nam rzeczywistość podstawioną z Bolkiem na czele w określonym celu.
  Wniosek?
  Ludzie - jak to ludzie zachowują się adekwatnie do rzeczywistości podstawionej - biorąc ją za real. Za real!
  Wszyscy niewtajemniczeni i będący po stronie komuny oraz będący po przeciwnej stronie - dali się jak dzieci - zrobić na Bolka. Ja do dzisiaj się tego wstydzę - wystrzegając się aby mnie nie zrobiono po raz drugi na jakiegoś Bolka bis.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:41:12
  " Co jest prawdą ? Co to jest prawda ? "
  " Czas relatywizmu ?,czy czas prawdy ?Czy czas kłamstwa jako prawdy ? !"

  Nie zrozumiał Pan na czym polega ten obszerny tekst dotyczący aspektu prawdy. A szkoda.
  Ja nikomu nie chcę udowodnić gdzie jest zawarta prawda, leczy umożliwiam i inspiruję do dyskusji po zaznajomieniu się z szerokim spektrum głównie filozoficznego podejscia do tego zagadnienia.

  Celowo i szeroko informuję jak jest spostrzegana indywidualnie i grupowo
  i społecznie tzw prawda. A to wymaga koncentracji i przemyśleń, zagłębienia się w temacie.

  Pisze pan: " Tekst za długi - im dłuższe są dywagacje - tym mniej w nich prawdy "

  To bardzo jest mylne spostrzeżenie tej kwestii.

  Niestety spłycony do kilku zdań ten istotny i ważny temat dotyczący nas wszystkich ludzi w relacjach na każdej płaszczyźnie nie zainicjuje głębszego myślenia i analizy.

  A to jest właśnie moim celem by człowiek zainteredowany tym tematem mógł podjąć samodzielny wysiłek na podstawie materiału a nie oczekiwał
  tu gotowej zawartej odpowiedź " Co jest prawdą ? " Co to jest prawda ? "

  Pozdrawiam
 • @demonkracja 09:35:56
  " Wszyscy niewtajemniczeni i będący po stronie komuny oraz będący po przeciwnej stronie - dali się jak dzieci - zrobić na Bolka. Ja do dzisiaj się tego wstydzę - wystrzegając się aby mnie nie zrobiono po raz drugi na jakiegoś Bolka bis."

  I tego należałoby życzyć tym wszystkim którzy jeszcze do tego wniosku nie dojrzeli lub dojrzeli ale wolą zyć w zakłamaniu że nie zostali przez liderów "soliderności" oszukani.

  I co najgorsze że ciągle ich wybierają !!!
 • @Monaco 10:00:19
  Też się wstydzę zrobiony na Bolka.
  Znaczek w klapie, poparcie JPII itd...
 • 5 *
  Jak celny jest ten opis.


  " Kryterium autorytetu. Kryterium powiernicze

   Zdaniem Arystotelesa opinie ekspertów lub większości można już uznać za autorytatywną prawdę. (...). Taka władza w historii wielokrotnie tłumiła nowe idee.Tam, gdzie autorytet został podważony przez kontrargumenty, prawdy ! To nie zawsze można było łatwo pozbyć się chronionego przez instytucje głoszonego jako prawde, klamstwa. 

   Władza stała się wtedy cenzorem, przeciwnikiem prawdy, dzielącym, przez co poglądy na temat prawdziwości czegoś uległy fragmentacji. Bitwa o prawdę, była często ze strony władzy narzucana siłą i często kosztem autorytetu wiedzy naukowej. "

  I tak się dzieje po dzień dzisiejszy, politycy , historycy piszą na nowo historię, prawdę zakrzykują obelgami, kłamstwami chociaż fakty historyczne pozostaną jak długo jeszcze żyją ich świadkowie.

  Pozdr. :)
 • @goodness 10:11:19
  Można śmiało powiedzieć ze około 10 milionów zostało przez liderów otrzymujących kasę z Zachodu zrobionych bez pardonowo w Bolka ! !
 • @Alfax 09:47:37
  Co jest prawdą? Prawdziwymi wyborami?

  Tego Szanowny Autor teraz się nie dowie.
  Obecny system dziesiętny nie pozwala zakończyć wyniku.

  Kiedy zaczniemy liczyć dokładniejszymi systemami w górę od 10, to Świat będzie coraz bardziej piękniejszy i sprawiedliwszy.
  Oczywiście będzie pięknie, kiedy trójpodział własność Boga pozbędzie się bezprawnych współużytkowników.

  Pozdrawiam
 • @Alfax 09:47:37
  Błąd tkwi w tym, że ludzie (zwłaszcza ostatnio) nie są zdolni do analizy wielostronnej. W efekcie - takie ujęcie zamula obraz. Zwłaszcza jak jest to podlane "sosem osobistych refleksji danego myśliciela".

  Jak Pan sobie wyobraża dyskusję przy tak wielowektorowym ujęciu tematu?
  Ja tam widzę, że im piszę "mądrzejsze " notki, tym mniejsze zainteresowanie.
  Dlatego sugerowałem stworzenie Akademii Cywilizacyjnej, gdzie sukcesywnie prowadzone byłyby dyskusje tematyczne. Kryterium prawdy - to tylko jeden z elementów opisu rzeczywistości.
  "Goła" prawda - może tylko prowadzić do zafałszowania obrazu.
 • koniec czasów
  Wszystko jest prawdą i nic nie jest prawdą.

  Czasy zaprzeczają samemu istnieniu.

  Trudno się dziwić, jezeli tyle potęznych zasobów jest zdeterminowanych pracowac tylko dla swoich grup i po ewolucyjnej dekonstrukcji psychiki w jakimś stopniu zwykly czlowiek stał się uzyteczną maszyną różniącą się od prawdziwego człowieka, ktory wraz z tym utracil godność oraz prawo do życia..

  Jezeli tyle srodkow przeznacza się na budowe BIG-TECH maszyn , urzadzen i robotów w zamian za przeksztalcony z jednostek rój ludzki bo system polityczny to niezwykle uzalezniajacy diabeł, w ktorym widzi się tylko sens swojego ego-istnienia w kontroli calości to tak to jest.

  Człowiek jezeli zostanie upolityczniony i poddany procesom kapitalizacji rynkowej jako zasób niczym nie rózni się od paliwa dla silnika spalinowego.
 • @CIApy 11:17:42
  Ja myślę, ze uderzył pan w sedno:

  Prawda komercyjna jest biznesem i niekoniecznie musi być rzetelna, etyczna, humanitarna, wiarygodna.. uniwersalna...itp.

  Od momentu gdy pieniądz stał sie towarem wystawionym na stock exchange (giełdzie) - szlag trafił nie tylko wartość wymienną pieniądza ale i całą a gospodarke swiata.

  Prawda komercyjna stała sie towarem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:51:43
  ------------
  ""Goła" prawda - może tylko prowadzić do zafałszowania obrazu."
  ------------
  Panie @Krzysztof J. Wojtas każde przyklejenie - prawdzie - jakiegokolwiek przymiotnika - to już zafałszowanie obrazu.
  Wniosek?
  Pojęcie prawdy możemy - jako ludzie będący na Ziemi - rozpatrywać tylko w relacjach międzyludzkich szeroko pojętych - a wszystko ponad to - zamyka się w tym, że tylko Bóg jest prawdą.
 • Nie w temacie ????
  https://youtu.be/e8gyYlw87ts
  i jeszcze..
  https://youtu.be/KMakZHRmxXI
 • @demonkracja 12:52:07
  Tak?
  A my jesteśmy dziećmi bożymi - to też możemy mieć swoje prawdy.
  Może takie mniejsze...
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:39:38
  -------------
  "Tak?
  A my jesteśmy dziećmi bożymi - to też możemy mieć swoje prawdy.
  Może takie mniejsze..."
  --------------
  Chodzi o to, że nasza percepcja zrozumienia świata materialnego jest ograniczona. O świecie niematerialnym, że taki w ogóle istnieje - wiedzą nieliczni - i stąd moje zawężenie - terminu prawda - do relacji międzyludzkich.
 • @demonkracja 18:58:55
  Warto jest dążyć do prawdy, warto jest poszukiwać w świecie realnym prawdę.

  Człowiek często słyszy kłamstwa z ust tak zwanych autorytetów i bez zastanowienia bierze te kłamstwa za prawdę. Bo nie wysila się na potwierdzenie, bo wierzy w autorytety.

  Pozdr. :)
 • @trojanka 13:07:24
  Same jakże bardzo ważne pytania.
  PIS bez żadnej konsultacji ani z opozycją ani z narodem sprowadził us źołdaków którzy bedą żarli i bawili się tu na koszt nas Polaków.

  Żarcie, paliwo, zabawy, katastrofy to wszystko na koszt polskiego podatnika.

  To jest hańba i rozbój w biały dzień !!!
 • @Zbigniew Jacniacki 07:31:09
  Górale określeniem tym dają do zrozumienia, że. ...

  Jeżeli istnieje określenie / gówno prawda / to mamy doczynienia z kłamstwem.

  To tak jak określenie, że ktoś jest paskudny przyjaciel.

  Czyli jest tak faktycznie to żaden przyjaciel tyko dokładnie nieprzyjaciel !

  Pozdr. :)
 • @Tiamat 09:13:18
  Dobre, nastąpiło rozmagnesowanie pół i kierunki się pomieszały, teraz drogowskaz kierunek, kłamstwo wskazuje ludzkości drogę do tzw "prawdy"

  Pozdr. :))
 • @Monaco 23:56:05
  Programowanie ludzkiego myślenia.

  Parę lat temu czytałam bardzo ciekawe wskazówki na temat skuteczności reklam i 'produkowania klienteli' w różnych dziedzinach.
  To sie chyba teraz w Polsce nazywa 'pijar' - nie mylic z zakonem Pijarow w Krakowie.

  Okazuje się , ze do reklamowania różnych produktów na sprzedaż , nawet tych najmniej przydatnych dla homo sapiens, firmy angażują cały zespół specjalistów od psychologii, mody, psychiatrii, lekarzy, lingwistów, neurologów, artystów i różnego badziewia specjalistów, którzy chętnie i za pieniadze prostytuuja swoja wiedzę na ołtarzu zysków i fetyszu pieniądza.

  Specjaliści wymyslili, ze ludzki umysł i ludzkie słabostki i damsko -męskie skłonności do proznosci, snobizmu i samouwielbienia - żywo reagują na wizualne i słowne bodźce z zewnatrz. Reagują tez na dźwięki muzyczne.

  I przy pomocy różnych tricków socjo-psychologicznych można konsumentowi wciskac każdy kit i łgarstwo żywo zapadające w nasza podświadomość.. a nawet świadomość i burzące system logicznego myślenia.

  Można zauważyć na codzień, ze na przyklad w pewnych okresach, nasza młodzież oraz ’nowoczesne‘ damy’ bardzo reagują na słowo ’trend’ i kupują tylko ‘markowe’ ciuchy w ’trendowatych’ sklepach.

  Nigdy nie bylo żadnego uzasadnienia dla zachwytu nad coca-cola czy gumą do żucia … a jednak..oba te idiotyczne produkty podbiły rynki światowe.
  I żeby było jeszcze gorzej: pomogły stworzyć wizje wspanialej, dostatniej, rajskiej Ameryki .
  A do tego, amerykańska ‘country and music’ pomagała bardzo w konsumpcji zwyrodniałych produktów.

  W PRL-u można było kupić coca cole i gumę do żucia za dolary w sklepach pewexu. Zarówno dolary jak i coca-cola "pijarowały " (reklamowały) sie nawzajem.
  A wielkie firmy reklamowe zarabiają ogromne pieniądze na ogłupianiu konsumenta.

  Wielkie firmy reklamowe zarabiają tez ogromne sumy na ogłupianiu…wyborców.
  Niektóre hasla wyborcze i obietnice sa tak idiotycznie głupie, ze zwalają z nóg jak np.
  -“Stworzymy miejsca pracy” (jak?, jakie miejsca pracy? dla kogo?)
  "poprawimy ekonomie” - a co to takiego ‘ekonomia’?
  - zabronimy skrobanki
  - zlikwidujemy LBTG

  Nikt nie wspomina o poprawie edukacji, służby zdrowia, walki z narkotykami, bezpieczeństwem na polskich drogach, o poprawie stosunków miedzynarodowych, walki z ubóstwem, przestepstwami itp.

  Właściwie kandydaci niczego nie proponują ; głównie obrzucają sie nawzajem inwektywami i kombinują jak zwiększyć ilość głosów przy pomocy ‘ojców pijarow’.
  Ludność kraju, którą mają reprezentować w ogóle sie nie liczy w czasie kampanii wyborczej.
  Nikt nie wspomina o tym jak polepszyć warunki bytowe dzieciom i ich rodzicom. W ogóle kampania wyborcza w Polsce i w USA nie wspomina w ogóle o dzieciach, ktore juz przyszły na swiat. Duzo opowiada sie o skrobankach bo to seksowny - i politycznie i gospodarczo bardzo bezpieczny temat.

  A wracając do artykulu na temat skutecznosci reklam.
  Podano w tych wskazówkach przykład na trenowanie ludzkiego umysłu:

  Zrobiono eksperyment na kilkunastu panach, którzy zgłosili sie na ochotnika:
  Przez dwa tygodnie opowiadano tym panom różne ciekawostki z kraju i ze świata; zabawiano ich muzyką i dobrym jedzeniem i dyskusjami nad wzlotami i marnościami tego świata.
  Wszyscy sie bardzo dobrze bawili.

  A po dwóch tygodniach, każdy z tych panów dostal sto dolarów i polecenie, żeby isc do sklepu i zakupić najbardziej potrzebną i osobistą rzecz codziennego użytku bez której żaden mężczyzna nie moze sie obejsc.

  Wszyscy panowie zostali wysłani do różnych supermarketow i wrócili z tym samym zakupem:
  Każdy pan, nawet taki nieżonaty, zakupił…opaski higieniczne dla pań.

  Bo programowanie ludzkiego umysłu ma kontrolować dezinformacje i ograniczać zdolność oceniania rzeczywistosci.
 • @Tiamat 09:34:30
  "
  Nikt nie wspomina o poprawie edukacji, służby zdrowia, walki z narkotykami, bezpieczeństwem na polskich drogach, o poprawie stosunków miedzynarodowych, walki z ubóstwem, przestepstwami itp.

  Właściwie kandydaci niczego nie proponują ; głównie obrzucają sie nawzajem inwektywami i kombinują jak zwiększyć ilość głosów przy pomocy ‘ojców pijarow’.
  Ludność kraju, którą mają reprezentować w ogóle sie nie liczy w czasie kampanii wyborczej.
  Nikt nie wspomina o tym jak polepszyć warunki bytowe dzieciom i ich rodzicom. W ogóle kampania wyborcza w Polsce i w USA nie wspomina w ogóle o dzieciach, ktore juz przyszły na swiat. Duzo opowiada sie o skrobankach bo to seksowny - i politycznie i gospodarczo bardzo bezpieczny temat."

  Obecni politycy to szumowiny wyrosłe na negacji i chuligaństwie sradionowym. A cóż takie szumowiny mogą mieć społeczeństwu do zaoferowania? jak tylko awantury, kłamstwa i nienawiść do drugiego człowieka, do sąsiednich państw!

  Dla szumowiny dbałość o własne dochody jest najważniejsza i o tych którzy ich sponsorują z zagranicy.

  Pozdr. :)
 • @Tiamat 09:34:30
  "
  A wracając do artykulu na temat skutecznosci reklam.
  Podano w tych wskazówkach przykład na trenowanie ludzkiego umysłu".

  Tak jest, artykuły są tak ustawiane by w zależności od wieku i płci zwracały uwagę i wpisywały się w pamięć, podświadomości a kupujący był sprowadzony do poziomu zaprogramowanej istoty.

  To o czym Pani napisała jest w 100% faktem, do tych celów są zatrudnieni specjaliści z dyplomami socjo-psycho techniki.

  Odpowiedni klimat i wystrój i ustawienie produktów to w wielkich domach towarowych jest podstawą zysków.

  Pozdr. ;)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY

więcej